TargetMap.com

Euskara Gaitasuna EAEn 1986an / Capacidad de Euskara en la CAPV en 1986 (%)

Euskara Gaitasuna EAEn 1986an / Capacidad de Euskara en la CAPV en 1986 (%) Spain Map
facebook twitter linkedin reddit pinterest whatsapp email
December 22, 2010
Spain - Language
Euskar Vasco Euskera Gaitasuna Capacidad 1986
1,181 views
by jraafgl
Comments
Euskara gaitasuna EAEn 1986an

Euskara Gaitasuna (%) Capacidad de Euskara
1986
No source defined